Juridisk översikt

Thailändsk lagstiftning är i relativt tydligt. Utländskt ägande av mark är generellt sett inte tillåten men hus och lägenheter kan ägas fullt ut av utländska medborgare eller företag. Att bilda ett bolag för att äga mark är förbjudet oavsett vad oseriösa aktörer påstår. Att skaffa sig viss baskunskap är alltid nödvändigt för dig som ska skaffa ett boende i Thailand.

För att du skall få en viss inblick i den thailändska fastighetsjuridiken har vi nedan hsammanställt vissa juridiska basfakta om ”Mark”, ”Hus” och ”Lägenhet” i Thailand . Den är i realiteten ganska tydlig skriven men ofta finns andra föreställningar om vad som är rätt och fel.

 

ERA Oakfield följer lagen

För din trygghet som spekulant är det viktigt att vara medveten om att ERA Oakfield Thailand alltid följer aktuell lagstiftning. Detta kan tyckas självklart men vissa inhemska och utländska aktörer utgår istället ifrån egna antaganden, lokal praxis eller struntar helt enkelt i gällande lagar. Detta kommer du att märka om du har kontakt med andra mäklare, projektörer, jurister, svartmäklare etc.

Mark

Att arrendera är tillåtet

Utländska privatpersoner och företag får inte äga mark i Thailand annat än med ett begränsat antal undantag. Däremot kan du som utlänning arrendera mark. Arrendet registreras hos myndigheternas ”Land Office” och löper i perioder om maximalt 30 år.

 

Extra trygghet med arrendekontrakt

Bostäder mäklade av ERA Oakfield har också ett civilrättsligt arrendeavtal förutom det som registreras på ”Land Office”. Det ger dig som arrendator ytterligare förstärkt och utvidgat skydd.

Bland annat får du under löptiden rätt att sälja, ge bort din arrenderätt, arrendeavgiften är reglerad m.m. Alla försäljningar av arrendeavtal där ERA Oakfield Thailand är ansvarig mäklare innehåller denna trygghet.

 

Att bilda bolag är olagligt

En vanlig konstruktion för att komma runt gälland lagstiftning är att bilda ett bolag. Upplägget går på att du med thailändska bulvaner bildar ett bolag som i sin tur köper aktuell mark eller fastighet.

Förfarandet är dock olagligt om bolaget i sig inte är rörelsedrivande. Förfarandet rekommenderas av många aktörer involverade i fastighetsmarknaden i Thailand och vi avråder bestämt från upplägg av denna typ.

 

Olika sorters mark

Till skillnad från Sverige är långt ifrån all mark i Thailand exakt uppmätt med fastställda ägarförhållanden.

Eftersom kvaliteten på lantmäteridatan varierar finns ett antal olika lagfartsklasser. Varje klass har sitt eget regelverk och kan vara komplicerat att navigera i. Eftersom klasstillhörigheten kraftigt påverkar marknadsvärden är försiktighet på sin plats.

Den bästa lagfart, och enda typ ERA Oakfield mäklar till thailändska köpare, kallas "Chanote Tee Dinn".

Hus

Du får äga hus

Det är tillåtet för utlänningar att äga hus. Detta gör det alltså fullt möjligt och helt lagligt för en utlänning att äga ett hus och samtidigt arrendera marken. Gäller oftast nyproduktion.

Lägenhet

Du kan äga din lägenhet

Lägenheter i Thailand är ungefär som ägarlägenheter i Sverige vilket innebär att du äger din lägenhet fullt ut. En av de stora fördelarna med detta är att det inte finns någon bostadsrättsförening vars ekonomi kan påverka ditt boende.

 

Maximalt utländskt ägande

En aspekt att vara medveten om är "bostadsrättsföreningens" ägarfördelning. I de flesta lägenhetsbyggnaderna och delarna av landet får max 49% av lägenhetsytan ägas av utlänningar.

** Dokument från banker och juridiska personer**
En del i processen vid ett lägenhetsköp rör överföringen av köpeskillingen. Hela beloppet måste komma från en utländsk källa och detta måste styrkas vid registreringen av äganderättshandlingarna.

Det krävs också dokumentation från byggnadens juridiska person som bl.a. intygar ägarfördelning, skuldsättning etc.

Processen med insamling av dokumentation samt registrering och nödvändiga kontroller utförs av oss. Detta också om du befinner dig i Sverige under tiden

 

Kontrollera vad du köper

Det händer att säljare av lägenheter döljer det faktum att ”lägenheten” inte är klassad som lägenhet alternativt säljer en arrenderätt. Kontrollera vad det är du betalar för. Alla lägenheter förmedlade av ERA Oakfield Thailand säljs med ägarhandlingar.

 

Detta är endast en översikt

Observera att informationen i denna sammanställning är att betrakta som en generell översikt av aktuellt regelverk. Den är inte avsedd att ge juridiska råd eller ersätta sådana råd som ges av ERA Oakfield Thailand eller motsvarande juridiska expertis.